برچسب: ویلا

گنبدهای بتنی

مقاومت ذاتی گنبد در برابر تنش و فشار و کرنش، باعث می گردد تا بتوان با پوسته ای نسبتا نازک فضایی بسیار بزرگ را مسقف نمود. استفاده از بتن و قابل محاسبه بودن رفتار...

fa_IRPersian